Проектот е целосно финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида) и Фондацијата Квина тил Квина.

Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион.

Date: декември 1, 2020
Client: Тектилни работнички
Project Type: Економско зајакнување на жените, родова еднаквост

Период на имплеметнација:

1 декември 2020 - 31 декември 2021.

Активности:

 • Промотивни материјали;
 • Сеопфатна анализа за законот за коперативи;
 • Policy brief;
 • Тридневна работилница на тема: “Economic empowerment of women textile workers through textile cooperatives" (23-25 јули 2021);
  1. Барање за хотелско сместување и конгресна сала (со важност до 12 јули 2021).
  2. Повик за пријавување на текстилни работнички за учество на тридневна работилница на тема „Економско зајакнување на текстилните работнички од источниот регион преку текстилни задруги “ (со важност до 19 јули 2021).
  3. Слики:
 • Конференција;
 • Семинар за запознавање на работничките со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација Правно зајакнување на жените и девојките во однос на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“ (24-26 септември 2021);
  1. Барање за хотелско сместување и конгресна сала со важност до 9 септември 2021
  2. Јавен повик за „Правно зајакнување на жените и девојките во однос на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“, во рамките на проектот „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион“.
 • Судски постапки.

Цели:

Резултати:

Публикации:

Галерија: