НАКРАТКО ЗА ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ

Здружение за заштита на работничките права Гласен Текстилец – Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани.
Гласен Текстилец е оформен во 2017 година од страна на текстилни работнички и активисти за заштита на човековите и работничките права.
Гласен Текстилец дејствува на територијата на Република Северна Македонија.

Гласен Текстилец од 2017 година работи на афирмирање и препознавање на проблемите на работниците и кршењето на човековите и работничките права, како и на подигање на свеста на работниците/чките  преку едукации, трибини, конференции, семинари и други активности, учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците/чките од приватниот сектор, со акцент на текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Преку програмите и проектите коишто ги имплементира Гласен Текстилец, директно  се залага за унапредување на човековите, работничките права, пристапот до правда на маргинализираните, заштита од дискриминација, еднаква плата за иста работа.

Фокус на здружението се женските права, со оглед на тоа дека 90% од вработените во текстилната индустрија се жени.

Преку проектните активности, се залага за директно унапредување на правата на текстилните работнички, кои патем се човекови права, загарантирани со Устав.

ВИЗИЈА

Граѓани работници со висока свест, едуцирани, информирани, ги уживаат своите права.

МИСИЈА

Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците во РСМ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Препознавање на проблемите на работниците и кршењето на човековите и работничките права.

Основни цели и задачи на Здружението се:

 1. Професионалност и транспарентност во работата на здружението;
 2. Застапување на интересите во државата од приватниот сектор, со акцент на оние од текстилната, кожарската и чевларската индустрија;
 3. Афирмирање и популаризација на проблемите на работниците и кршењето на нивните права;
 4. Подигање на свеста на работниците преку едукации,трибини,конференции,семинари и други активности кои се Потребни;
 5. Учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија;
 6. Изградба на сопствена структура за подготвка на проекти за развој и унапредување на здружението;
 7. Стумулирање, лобирање, менаџирање, креирање и развој на соработка со медиумите, бизнис секторот, други невладини организации, фондации, асоцијации и остварување на меѓународна соработка;
 1. Професионалност и транспарентност во работата на здружението;
 2. Застапување на интересите во државата од приватниот сектор, со акцент на оние од текстилната, кожарската и чевларската индустрија;
 3. Афирмирање и популаризација на проблемите на работниците и кршењето на нивните права;
 4. Подигање на свеста на работниците преку едукации,трибини,конференции,семинари и други активности кои се Потребни;
 5. Учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија;
 6. Изградба на сопствена структура за подготвка на проекти за развој и унапредување на здружението;
 7. Стумулирање, лобирање, менаџирање, креирање и развој на соработка со медиумите, бизнис секторот, други невладини организации, фондации, асоцијации и остварување на меѓународна соработка;
 8. Поддршка, созадавање и развој на соработка со органите на централната и локалната власт, меѓународни институции и организации, странски амбасади и влади;
 9. Стимулирање, поддршка, имплементација и застапување на работниците, преку позитивните примери во европските држави. Учество во решавање, надминување и задоволување на проблемите и потребите на работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија;
 10. Вршење и други активности и облици на работа кои придонесуваат за унапредување на правата на работниците ,популаризација на проблемите и подигање на свеста на рaботниците;
 11. Оформување и развој на мрежи и групи со организации со цел зајакнување на капацитетите за подобрување на правата на работниците;
 12. Популаризација и афирмација на статусот и кршењето на правата на маргинализираната и ранливата популација која работи во текстилната,кожарската и чевларската индустрија (роми, лгбт, зависници, сексуални работници и др.);
 13. Јакнење и развивање на волонтеризмот и волонтерскиот менаџмент и активно вклучување на младите како во организацијата така и надвор од неа;
 14. Социјална инклузија и подигање на свеста на граѓаните работници преку уметноста и културата.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ТИМОТ

Во Гласен Текстилец се вработени пет лица и две лица кои се постојано ангажирани.

Кристина Ампева
Претседателка и проектна координаротка

Email: kristinaampeva88@yahoo.com

075 316 107
Благојче Дишоски
Проектен координатор и финансиски соработник

Email: b.disoski@gmail.com

075 316 108
Дијана Ристовска
Координаторка за видливост

Email: dianaristovska@gmail.com

075 316 110
Христина Начева
Административна и финансиска соработничка

Email: christinacheva@gmail.com

075 316 108
Силвија Костовска
Правничка

Email: silvija.kostovska@gmail.com

075 316 109
Иван Николов
Правник

Email: ivan.nikolov93@hotmail.com

075  316 109

Сакаш да волонтираш во Гласен Текстилец? Кликни тука!

 

01

Доследни

02

Истрајни

03

Посветени

04

Вистински вредности