ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

Info@glasentekstilec.mk

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

075316109

АДРЕСА

Сутјеска 59, Штип

Search
Close this search box.

Оперативен грант / Core Grant SMART Balkans Project 2024-2025

    • Тековни проекти

 

Within the two-year project supported by Smart Balkans, we will maintain the two programs, i.e. the program for respecting labor rights and promoting social dialogue, where we operate by providing legal and paralegal assistance for employees in the entire private sector, with an emphasis on textile the leather industry, their support in exercising the rights of employment and human rights before the institutions. We conduct court proceedings through an external law firm and educate apprentices from the textile sector. These are employed women who are part of the formed cores and have the role of trainees in their local communities. And the second program for institutional strengthening and employee development, to ensure the further sustainability of Glasen Tekstilec.

Goal: Improving the organizational work, strengthening the position of the association and its influence in the environment.

SO1: Improvement and maintenance of the Legal program of Glasen Tekstilec, by strengthening and developing the paralegal team and the staff in the association.

SO2: Strengthening the work and sustainability of the association, through the creation of organizational documents, training, and education for employees and hired workers.

Activities within the project:

A1: Training for the development of an organizational strategy for the period 2024-2028 and project management for employees (Employee Development);

A2: Educations/up to education for paralegals;

A3: Legal and paralegal assistance (fee for paralegals);

A4: Informative and educational posts on social networks;

A5: Legal and court costs for representation and promotion of positive practices to labor and human rights;

A6: Employees, wages, and contributions (correlation with A1);

A7: Office and overhead costs, travel costs at the organizational level, and indirect costs and procurement of small technical equipment.

___________________________________

Македонски јазик:

Во рамките на двегодишниот проект поддржан од  Смарт Балканс, ќе ги одржуваме двете програми, односно програмата за почитување на работничките права и унапредување на социјалниот дијалог, каде што функционираме со обезбедување на правна и пара правна помош за вработени во целиот приватен сектор, со акцент на текстилно кожарската индустрија, нивна поддршка при остварување на правата од работен однос и човекови права пред институциите. Спроведуваме судски постапки преку надворешна адвокатска канцеларија и едуцираме приправнички од текстилниот сектор. Тоа се вработени жени кои се дел од формираните јадра и имаат улога на приправнички во нивните локални заедници. И, втората програма за институционално јакнење и развој на вработени, за да ја обезбедиме понатамошната одржливост на Гласен Текстилец.

Главната цел на проектот е: Унапредување на организациската работата, зајакнување на поставеноста на здружението и неговото влијание во средината.

Специфична цел 1: Подобрување и одржување на правната програма на Гласен Текстилец, преку јакнење и развивање на параправничкиот тим и персоналот во здружението.

Специфична цел 2: Зајакнување на работата и одржливоста на здружението, преку креирање на организациски документи, едукации и до едукации за вработените и ангажираните.

Активности во рамките на проектот:

А1: Тренинг за развој на организациска стратегија за период 2024-2028 и проектен менаџмент за вработени  (Рaзвој на вработени);

А2: Едукации/до едукации за параправнички;

А3: Правна и параправна помош (надоместок за параправнички);

А4: Информативно-едукативни постови на социјалните мрежи;

А5: Адвокатски и судски трошоци за застапување и унапредување на позитивни пракси во однос на работничките и човековите права;

А6: Вработени, плати и придонеси (корелација со А1);

А7: Канцелариски и режиски трошоци, патни трошоци на организациско ниво и индиректни трошоци и набавка на ситна техничка опрема.

Буџет/Budget: 408.000,00 NOK

Период на имплементација/Implementing period: 01.01.2024-31.12.2025

Договор/Copy of Cooperation Agreement

WEB: Smart Balkans 

Контакт лице: Благојче Дишоски, електронска пошта: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

 

More info on: glasentekstilec@gmail.com
Scroll to Top