Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија.

 

Пристап до правда во Источен регион.

Date: ноември 5, 2019
Client: Текстилни работници
Project Type: ПОГЛАВЈЕ 23 И ЕУ

Период на имплементација:

1 ноември 2019 - 30 јуни 2020.

Активности:

 • Теренско, онлајн  и телефонско истражување за задоволството на граѓаните од институциите и судовите при пристапот до правда.
 • Локална кампања(медиумска)за важноста од областите од поглавје 23.
 • Мониторинг на судски случаи и студија на случај.
 • Изработка на анализа во која ќе бидат опфатени истражувањата и  мониторингот на судски случаи, студија на случај.
 • Финална конференција каде  ќе биде презентирана анализата од истражувањето, целите и резулататите од проектот.

Цели:

 1. Приказ на моменталната состојба и задоволството на граѓаните од  институциите одговорни за пристапот до правда и правично судење.

Специфични цели:

 1. Приказ на моменталната состојба и задоволството на граѓаните од  институциите одговорни за пристапот до правда и правично судење.
 2. Информирани граѓани и институции  за важноста од поглавје 23 како неопходно за пристап на нашата држава кон ЕУ.

Резултати:

 1. Опфатени над 400 граѓани на општина Штип преку теренско, онлајн и телефонско истражување за задоволството на граѓаните од институциите и судовите при пристапот до правда.
 2. Изготвена анализа за состојбите  на граѓаните и степенот на задоволство при пристапот до правда и работата на судовите и институциите.
 3. Вклучени сите релевантни чинители на локално ниво надлежни за спроведувањето на барањата од поглавје 23 (правосудство и фундаментални права).

Публикации:

Галерија: